Condiciones de contratación

INTRODUCCIÓ

Aquestes condicions generals s’apliquen a les contractacions de plans relatius al programa Amic d’Es Baluard tramitades a la web www.esbaluard.org (d’ara endavant, la “Web”) i constitueixen un contracte entre Vostè (d’ara endavant, el Client) i:

 • FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA (d’ara endavant, ES BALUARD)
 • Domicili: Plaça Porta de Santa Catalina, 10, Baluard de Sant Pere
 • CIF: G57223992

Es posa a disposició dels Clients els canals següents per dirigir les peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte de la web
 • museu@esbaluard.org
 • (+34) 971908200
 • (+34) 971908203

La contractació de plans relatius al programa Amic d’Es Baluard en aquesta Web suposa l’acceptació plena i incondicional de la Nota legal i la Política de Privadesa de la Web juntament amb aquestes condicions generals de contractació, en la darrera versió, sense perjudici de les condicions particulars que es disposin en el procés. Per això, us aconsellam que llegiu aquestes condicions abans de sol·licitar o de formalitzar la contractació i cada vegada que accediu a la nostra pàgina Web, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions generals.

REGULACIÓ JURÍDICA

Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i, subsidiàriament, el Codi civil i el Codi de comerç.

CLÀUSULES

La contractació de plans relatius al programa Amic d’Es Baluard a través de la Web està subjecta a les clàusules següents:

 1. Manifestacions: El Client manifesta:
 2. Que és major d’edat i disposa de plena capacitat per formalitzar la contractació, i que entén i comprèn la totalitat de les condicions de la Web.
 3. Que les dades subministrades són vertaderes i completes.
 4. Que confirma la compra realitzada, és a dir, el o els plans escollits, les dades de facturació i d’enviament.
 5. Accés a la Web: L’accés a aquesta pàgina Web és responsabilitat del Client.
 6. 3. Contractació a través de la Web:

3.1. Cada una de les modalitats de contractació de plans inclou els beneficis detallats segons les condicions de la tarifa estipulades a la pàgina descriptiva dels diversos plans. Abans de formalitzar la contractació haureu d’acceptar aquestes condicions particulars juntament amb les condicions generals.

3.2. El contracte podrà formalitzar-se vàlidament en castellà i en els altres idiomes disponibles a la web. En cas de discrepància entre les versions traduïdes d’aquestes condicions, prevaldrà la versió castellana.

3.3. Un cop seleccionat el Pla desitjat, el procés de contractació a la Web segueix els passos següents:

 1. Quantitat: indicació del nombre d’unitats del pla seleccionat que es contractaran.
 2. Recollida de dades personals i acceptació de les condicions generals.
 3. Sol·licitud de dades de la targeta i pagament amb càrrec a la targeta via passarel·la TPV operada per RedSys (Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L., amb CIF B-85955367 i domicili social al c/ Francisco Sancha, 12 – 28034 Madrid). L’usuari serà temporalment redirigit al lloc web del banc de manera segura.
 4. Confirmació: confirmació que la comanda s’ha processat correctament. Així mateix, s’enviarà una confirmació de la comanda a l’adreça de correu electrònic indicada pel Client.

3.5. En cada un dels passos del procés de compra, els eventuals errors en la introducció de les dades podran corregir-se utilitzant el botó “endarrere” del navegador. Així mateix, a la Confirmació remesa es recapitularan les dades de la compra. En cas de detectar eventuals errors, els Clients han de sol·licitar immediatament les correccions oportunes enviant un correu electrònic a: museu@esbaluard.org.

 1. Preu i pagament:

4.1. Les condicions, el preu dels diversos plans relatius al programa Amic d’Es Baluard, així com els mètodes de pagament acceptats són els que es determinen expressament a les condicions particulars disponibles a través dels diversos passos del procés de contractació.

4.2. Llevat que hi hagi una indicació específica en sentit contrari, els preus que s’indiquen a la Web són preus de venda al públic, IVA inclòs.

4.3. La transacció s’efectuarà en EUROS, sigui quin sigui l’origen del Client.

4.4. Els preus no inclouen les despeses d’enviament.

4.5. Les promocions i ofertes només són vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.

 1. Recollida i terminis d’entrega:

5.1. Totes les modalitats de contractació inclouen exclusivament la recollida a les instal·lacions d’ES BALUARD.

5.2. Els plans contractats estaran disponibles des del moment de confirmació de la compra.

5.5. Els productes adquirits s’entregaran exclusivament a la persona que figura identificada a la comanda.

 

 1. Dret de desistiment: A l’efecte del que preveu l’article 97.1.i) RDL 1/2007, s’informa que, atenent el que disposa l’article 103 l) del Reial decret llei esmentat, el Client no té el dret de desistiment.
 2. Nul·litat de les clàusules: Si una o diverses clàusules incloses en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà només a aquesta disposició o a la part que així hagi estat declarada, i subsistiran les condicions generals en tota la resta, i es tendrà tal disposició, o la part de la disposició afectada, per no posada.
 3. Acceptació: La contractació dels plans disponibles en aquesta Web impliquen necessàriament que totes i cada una de les condicions generals, considerades com a part integrant de la comanda, són expressament acceptades per vostè.

9. Llei aplicable i fur competent: Aquest contracte es regeix per la llei espanyola amb exclusió de les regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la utilització de la Web o dels serveis que hi són vinculats se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma, Mallorca, i el Client renunciarà expressament al seu fur propi si el tingués.