Educació i Formació

Centres educatius

Es tracta d’un ampli programa destinat als centres educatius, adaptat a cada nivell o cicle i emmarcat en el currículum escolar. S’aposta per la interdisciplinarietat, el treball de continguts transversals i es posa especial atenció a dissenyar programes en què pugui participar tot l’alumnat. El contingut de les activitats varia i/o es sintonitza amb la programació del Museu, ja que es dissenyen programes específics per a cada canvi expositiu o programes en procés.

L’objectiu és establir un diàleg amb els grups i no tant la transmissió de coneixements canònics de la disciplina d’Història de l’Art. D’aquesta forma les obres de la col·lecció serveixen perquè els estudiants reflexionin sobre el seu entorn i les qüestions que els interpel·len i afecten. Així, l’art contemporani és emprat com una eina transversal d’utilitat per a tots els docents sigui quina sigui la seva matèria.

Les activitats s’adapten als diferents grups mitjançant metodologies, dinàmiques de feina i materials de suport diversos. En tots els casos, el contacte previ entre l’equip d’Es Baluard Museu i els docents és primordial per a l’aprofitament de l’activitat.

A més, hi ha la possibilitat d’organitzar visites individualitzades i personalitzades segons els interessos i els projectes que es duen a terme en els diferents centres educatius, ja que estem convençudes que el museu ha de funcionar com una extensió de l’aula.

Donada la situació excepcional de la COVID-19 els grups estan restringits a un màxim de 20 alumnes. Totes les dinàmiques que es desenvolupen durant les activitats compleixen amb les recomanacions sanitàries establertes.

Aquestes activitats són gratuïtes i fan part del programa «Palma Educa» de l’Ajuntament de Palma.

Com reservar?

Condicions per a una visita al museu

Per poder oferir un servei de qualitat i per assegurar la consecució dels objectius plantejats, és necessari el compromís per part del centre educatiu del compliment de les següents condicions:

  • Reserva amb un mínim de 15 dies abans de l’activitat
  • Contacte previ entre l’equip educatiu del Museu i el professorat participant en l’activitat
  • Lliurament previ a la visita de la fitxa informativa emplenada
  • Puntualitat el dia i l’hora de la visita
  • Responsabilització dels docents del comportament del grup
  • Compliment del nombre d’alumnes per grup, segons el que estipula el Museu

Modalitats de visita

  • Visites de recorregut
  • Visites-taller
  • Projectes a llarg termini

Visites de recorregut

L’objectiu d’aquestes visites és establir un primer acostament i reconeixement del Museu, de la col·lecció i l’entorn patrimonial, i de les exposicions temporals.

Torns

dimarts i divendres, a les 10h.

Capacitat

màxim 40 alumnes per torn

Com reservar?

Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Una visita pensada i dissenyada per a educació infantil. Ens acostem a l’art contemporani, a l’espai del Museu i al seu entorn a través dels sentits i del nostre cos, tot treballant formes, colors i materials.

Es Baluard, un gran racó de ciutat

Destinada a educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, educació d’adults... i universitat. Activitats i materials adaptats a cada nivell. És una visita general per fer un primer coneixement del Museu i del seu entorn i un acostament a l’art contemporani a través de la col·lecció i les exposicions temporals.

Visites-taller

Aquestes activitats suposen una dinàmica diferent a les visites de recorregut. Consten d’una part d’observació i reflexió de les obres a les sales del museu i d’una altra de feina pràctica i plàstica a l’espai de tallers, en què es treballen i reforcen els conceptes apresos durant la visita.
Amb aquesta activitat es pretén traspassar les dimensions de Museu per proposar una feina de continuïtat al centre abans i després de la visita, per la qual cosa és necessària una tasca comuna entre els docents participants i el departament educatiu del Museu.

Torns

dimecres de les 10h a les 13h.

Durada de la visita

3 hores (es preveuen 30 minuts d’esplai i de berenar)

Capacitat

màxim 20 alumnes per torn

Com reservar?

Visita-taller de primària. Diverteix-te amb l’art

Amb aquesta visita, els infants observaran i reflexionaran sobre una selecció d’obres de la col·lecció del Museu. Acabaran la visita amb una activitat de taller en què donaran forma al que han treballat durant la visita. A causa de la gran diferència entre els diversos cicles de primària, s’ofereixen visites de taller adaptades a cada cicle.

Visita-taller de secundària. Opina, no et tallis!

Els adolescents aprenen, gràcies a activitats pràctiques a les sales del Museu, i des del marc de la cultura visual, a interpretar, valorar i respectar amb esperit crític tant aquest museu com l’art contemporani i el món que els envolta. L’activitat consta d’una part de recorregut i d’una altra pràctica de taller.

Projectes a llarg termini

L’equip educatiu d’Es Baluard Museu està obert a rebre propostes per desenvolupar projectes a llarg termini amb els centres escolars i a assessorar els centres que vulguin dur a terme projectes interdisciplinaris a partir de les eines que aporten les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta línia es llancen anualment propostes formatives per al professorat.

«Cartografiem-nos»

El projecte «Cartografiem-nos» dut a terme entre els anys 2006 i 2014, ha estat reconegut per la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona com un dels programes educatius més innovadors de l’Estat.

«Cartografiem-nos» és un projecte transversal i interdisciplinari a llarg termini que reflexiona sobre el territori amb les eines que ens donen les pràctiques artístiques contemporànies.
Amb aquest projecte volem desenvolupar una visió crítica de l’entorn natural i/o urbà, treballem el barri on s’ubica el centre escolar.

El projecte està dirigit al tercer cicle de primària encara que de manera extraordinària s'ha treballat en ocasions com a projecte de centre.