Educació i Formació

Centres educatius

Es tracta d’un ampli programa destinat als centres educatius, adaptat a cada nivell o cicle i emmarcat en el currículum escolar. S’aposta per la interdisciplinarietat, el treball de continguts transversals i es posa especial atenció a dissenyar programes en què pugui participar tot l’alumnat. El contingut de les activitats varia i/o es sintonitza amb la programació del Museu, ja que es dissenyen programes específics per a cada canvi expositiu o programes en procés.

L’objectiu és establir un diàleg amb els grups i no tant la transmissió de coneixements canònics de la disciplina d’Història de l’Art. D’aquesta forma les obres de la col·lecció serveixen perquè l'alumnat reflexioni sobre el seu entorn i les qüestions que l'interpel·len i afecten. Així, l’art contemporani és emprat com una eina transversal d’utilitat per a tots els i les docents sigui quina sigui la seva matèria.

Les activitats s’adapten als diferents grups mitjançant metodologies, dinàmiques de feina i materials de suport diversos. En tots els casos, el contacte previ entre l’equip d’Es Baluard Museu i el professorat és primordial per a l’aprofitament de l’activitat.

A més, hi ha la possibilitat d’organitzar visites individualitzades i personalitzades segons els interessos i els projectes que es duen a terme en els diferents centres educatius, ja que estem convençudes que el Museu ha de funcionar com una extensió de l’aula.

Aquestes activitats són gratuïtes i fan part del programa «Palma Educa» de l’Ajuntament de Palma.

Com reservar?

 • «Palma Educa» de l'Ajuntament de Palma
 • Telefonant a Es Baluard Museu: 971 908 209 (Àrea d’Educació)

Condicions per a una visita al museu

Per poder oferir un servei de qualitat i per assegurar la consecució dels objectius plantejats, és necessari el compromís per part del centre educatiu del compliment de les següents condicions:

 • Reserva amb un mínim de 15 dies abans de l’activitat
 • Contacte previ entre l’equip educatiu del Museu i el professorat participant en l’activitat
 • Lliurament previ a la visita de la fitxa informativa emplenada
 • Puntualitat el dia i l’hora de la visita
 • Responsabilització dels docents del comportament del grup
 • Compliment del nombre d’alumnes per grup, segons el que estipula el Museu

Modalitats de visita

 • Recurs Obert
 • Visites de recorregut
 • Visites-taller
 • Projectes a llarg termini

Recurs Obert

Arxiu digital de propostes educatives en relació a la Col·lecció del Museu que facilitam al professorat interessat en partir de les pràctiques artístiques contemporànies com una eina per desenvolupar la seva tasca docent des de la transversalitat. Click aquí.

Visites de recorregut

L’objectiu d’aquestes visites és establir una primera aproximació i reconeixement del Museu, de la col·lecció i l’entorn patrimonial, i de les exposicions temporals.

Torns

dimarts a les 10 h i a les 12 h i divendres, a les 10 h

Capacitat

màxim 60 alumnes per torn

Com reservar?

 • «Palma Educa» de l'Ajuntament de Palma
 • Trucant a Es Baluard Museu: 971 908 209 (Àrea d’Educació)

Guaita! Hi ha un museu dins les murades

Una visita pensada i dissenyada per a educació infantil. Ens acostem a l’art contemporani, a l’espai del Museu i al seu entorn a través dels sentits i del nostre cos, tot treballant formes, colors i materials.

Es Baluard, un gran racó de ciutat

Destinada a educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, educació d’adults i universitat. Activitats i materials adaptats a cada nivell. És una visita general per fer un primer coneixement del Museu i del seu entorn i un acostament a l’art contemporani a través de la col·lecció i les exposicions temporals.

Visites-taller

Aquestes activitats suposen una dinàmica diferent a les visites de recorregut. Consten d’una part d’observació i reflexió de les obres a les sales del Museu i d’una altra de feina pràctica i plàstica a l’espai de tallers, en què es treballen i reforcen els conceptes apresos durant la visita.
Amb aquesta activitat es pretén traspassar les dimensions del Museu per proposar una feina de continuïtat al centre abans i després de la visita, per la qual cosa és necessària una tasca comuna entre els docents participants i el departament educatiu del Museu.

Torns

dimecres i dijous de les 10 h a les 13 h

Durada de la visita

3 hores (es preveuen 30 minuts d’esplai i de berenar)

Capacitat

màxim 30 alumnes per torn

Com reservar?

 • «Palma Educa» de l'Ajuntament de Palma
 • Trucant a Es Baluard Museu: 971 908 209 (Àrea d’Educació)

Visita-taller de primària. Diverteix-te amb l’art

Amb aquesta activitat, els infants observaran i reflexionaran sobre una selecció d’obres del Museu. Acabaran la visita amb una part de taller en què donaran forma al que han treballat durant el recorregut. A causa de la gran diferència entre els diversos cicles de primària, s’ofereixen visites-taller adaptades a cada cicle.

Visita-taller de secundària. Opina, no et tallis!

Els i les adolescents aprenen, gràcies a activitats pràctiques a les sales del Museu, i des del marc de la cultura visual, a interpretar, valorar i respectar amb esperit crític tant aquest Museu com l’art contemporani i el món que els envolta. L’activitat consta d’una part de recorregut i d’una altra pràctica de taller.

Projectes a llarg termini

L’equip educatiu d’Es Baluard Museu està obert a rebre propostes per desenvolupar projectes a llarg termini amb els centres escolars i a assessorar els centres que vulguin dur a terme projectes interdisciplinaris a partir de les eines que aporten les pràctiques artístiques contemporànies. En aquesta línia es llancen anualment propostes formatives per al professorat.

«Cartografiem-nos»

El projecte «Cartografiem-nos» dut a terme entre els anys 2006 i 2014, ha estat reconegut per la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona com un dels programes educatius més innovadors de l’Estat.

«Cartografiem-nos» és un projecte transversal i interdisciplinari a llarg termini que reflexiona sobre el territori amb les eines que ens donen les pràctiques artístiques contemporànies.
Amb aquest projecte volem desenvolupar una visió crítica de l’entorn natural i/o urbà, treballem el barri on s’ubica el centre escolar.

El projecte està dirigit al tercer cicle de primària encara que de manera extraordinària s'ha treballat en ocasions com a projecte de centre.

«Cos i gènere: projectes transversals des de l'art contemporani. Formació Permanent del Professorat»

«Cos i gènere: projectes transversals des de l'art contemporani. Formació Permanent del Professorat» és un projecte transversal i interdisciplinari a llarg termini que s'ha realitzat des del curs 2016-2017 fins al curs 2021-2022 amb la col·laboració del CEP de Palma Jaume Cañellas Mut.

L'objectiu és crear una comunitat de professorat que desenvolupi la seva tasca a llarg termini a partir de l'art contemporani.

El seminari està dirigit a professorat de secundària en actiu, de qualsevol àrea o matèria. El tema a treballar és el gènere vinculant-ho amb la performance com a llenguatge artístic.

El gènere és un tema transversal, de gran rellevància i necessari per ser tractat especialment en les edats adolescents. Es connectarà amb el llenguatge artístic de la performance, per ser el propi cos el principal mitjà d'expressió obrint així altres possibilitats expressives dins les pràctiques artístiques contemporànies sovint no explorades en l'activitat docent.

El seminari és de caràcter teoricopràctic. Es combinaran una sèrie de sessions formatives per a docents amb altres de treball a l'aula que es materialitzin en activitats específiques a portar a terme amb l'alumnat i que tinguin una visibilització pública.