Convocatòria per a la contractació d’una plaça d’auxiliar artística

29 de maig de 2020

Convocatòria per a la contractació d'una plaça d’auxiliar artística

Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir temporalment, amb possibilitat de contractació indefinida, un lloc de treball d’auxiliar de l’àrea artística.

1. Atesa la necessitat de cobrir una vacant d’auxiliar de projectes artístics i d’exposicions per a la seu a Palma de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (en endavant, Fundació Es Baluard), la seva Comissió Executiva, en les sessions ordinàries de 2 de desembre de 2019 i de 28 de gener de 2020, va acordar l’oportuna convocatòria pública, tot de conformitat amb el que disposa l’article 18.2.d) dels seus Estatuts pel que fa a la facultat de la directora per executar la decisió.

2. Les bases que han de regir aquesta convocatòria són les que s’adjunten com a annex 1, d’acord amb el barem de mèrits que s’especifica en l’annex 2.

3. La convocatòria i bases es publicaran, com a mínim, en el web del museu i en les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. A més, la Fundació Es Baluard pot ampliar la difusió de la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri convenient.