Convocatòria per a la contractació d’una plaça d’Auxiliar d’Administració

18 de novembre de 2021

Convocatòria per a la contractació d'una plaça d'Auxiliar d'Administració

Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball d’Auxiliar de l’Àrea d’Administració.

  1. Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball temporal d’Auxiliar de l’Àrea d’Administració, la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard, en la sessió ordinària de 26 d’octubre de 2021, va acordar oportuna aquesta convocatòria i va facultar la Directora per executar la decisió.
  2. Les bases que han de regir aquesta convocatòria s’adjunten a continuació (Annex 1).
  3. La convocatòria i les bases es publicaran, com a mínim, en el web d'Es Baluard Museu i en les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. A més, la Fundació pot ampliar la difusió de la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri convenient.