Convocatòria per a la contractació d’una plaça de Cap de Comunicació

30 de març de 2022

Convocatòria per a la contractació d'una plaça de Cap de Comunicació

Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir un lloc de Cap de Comunicació

  1. Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball de Cap de Comunicació, la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard, en la sessió ordinària de 22 de març de 2022, va acordar oportuna aquesta convocatòria i va facultar la Directora per executar la decisió.
  2. Les bases que han de regir aquesta convocatòria s’adjunten a continuació.
  3. La convocatòria i les bases es publicaran, com a mínim, en el web d'Es Baluard Museu i en les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. A més, la Fundació pot ampliar la difusió de la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri convenient.