Convocatòria per a la contractació d’una plaça de Cap de Publicacions

22 de setembre de 2021

Convocatòria per a la contractació d'una plaça de Cap de Publicacions

Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir temporalment, amb possibilitat de contractació indefinida, un lloc de treball de Cap de Publicacions.

  1. Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball de Cap de Publicacions, la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard, en la sessió ordinària de 19 de maig de 2021, va acordar oportuna aquesta convocatòria i va facultar la Directora per executar la decisió.
  2. Les bases que han de regir aquesta convocatòria s’adjunten a continuació (Annex 1).
  3. La convocatòria i les bases es publicaran, com a mínim, en el web d'Es Baluard Museu i en les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. A més, la Fundació pot ampliar la difusió de la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri convenient.