Museu

Fonaments

Es Baluard és un museu d’art modern i contemporani, un dels més destacats de l’estat espanyol en el seu gènere, situat a Palma i inaugurat l’any 2004. Com a gran museu de les Illes Balears, compta amb un fons de més de 700 obres d’art modern i contemporani vinculades a artistes de l’àmbit de les Illes i/o de referència internacional. Es Baluard és catalitzador i emissor d’història, tendències contemporànies i formació a través de programes d’exposicions, activitats i cicles educatius, a més d’un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals.

La principal missió del museu es focalitza en les funcions que donen sentit a la pròpia paraula “museu”. És a dir: conservar, documentar i promoure el patrimoni vinculat a les col·leccions custodiades per Es Baluard, amb l’objectiu de consolidar i difondre el valor patrimonial de l’anomenat art modern i contemporani.

Inserts en allò glocal, entenem la cultura com un compromís amb allò identitari des d’una perspectiva internacional oberta i mutant, orgànica i porosa, de la mateixa manera com ho han estat les Illes Balears en la seva llarga història.

Actualment, Es Baluard està començant una etapa fonamental com a museu observatori i arqueòleg tant del passat continu com del present immediat des de la nostra posició estratègicament privilegiada al Mediterrani, el que permetrà revalorar la cultura de les Illes Balears i les seves xarxes internacionals amb una funció d’antena i node.

El museu, més enllà del seu marc arquitectònic, del cub blanc per a l’exposició, proposa nous models d’expansió de la cultura instal·lats en el compromís amb el debat intel·lectual a través d’estratègies col·laboratives.

La creació contemporània ha estat i és fruit de la col·lectivitat. Només amb una societat implicada amb la cultura i constituïda per una ciutadania activa d’interlocutors i partíceps serà possible la construcció dels models culturals precisos per al món actual.

Des d’Es Baluard entenem que la re-fundació dels museus passa per implementar sistemes de gestió horitzontal. Per a això, l’equip del museu treballa internament en allò transversal i com a mecanisme d’organització participativa amb col·lectius associats i col·laboradors externs, permetent la permeabilitat en els processos a mitjà i llarg termini.

Com a entitat de servei públic, a Es Baluard ens concentrem dia a dia en la Investigació i Desenvolupament I+D a partir de l’optimització de recursos i l’excel·lència dels nostres serveis, tant en la gestió innovadora com en la qualitat dels continguts, fonamentalment centrats en:

a) La investigació de les col·leccions custodiades i etapes no representades, resolent llacunes historiogràfiques i desenvolupant-ne el seu coneixement.

b) El foment de la interacció educadora i la formació contínua.

El museu és un bé comú i ha de ser paradigma de respecte per a la igualtat en tots els nivells així com dels drets dels éssers vius amb l’objectiu de contribuir a un planeta més sostenible i solidari, mantenint el respecte pels recursos mediambientals i l’ecologia a partir de l’educació en valors cívics, de compromís social i de la cultura. Atents al devenir d’una societat, desitgem contribuir al treball en xarxa i en obert a partir de la transparència com a principi ètic.

Hi ha poques coses tan sòlides i permanents com les parets dels museus i el seu contingut. No obstant això, moltes vegades aquests són només indrets de trànsit. El museu no és allò real. Malgrat això, el temps i l’espai del museu, com a constel·lació i arxiu polimòrfic, és de tots. Les seves ressonàncies, infinites. A Es Baluard, treballem perquè això sigui possible.

Nekane Aramburu, directora.

Missió

D’ençà la seva creació el 2004, sota la forma de fundació mixta, el museu es constitueix com una entitat de servei públic.

La principal missió d’Es Baluard se centra en les funcions que donen sentit a la paraula mateixa «museu». És a dir, conservar, documentar i promoure el patrimoni vinculat a les col·leccions custodiades per Es Baluard amb l’objectiu de consolidar i difondre el valor patrimonial de l’art modern i contemporani.

Dedicats al glocal, el museu entén la cultura com un compromís amb la identitat des d’una perspectiva internacional oberta i canviant, orgànica i porosa, tal com han estat les illes Balears al llarg de la seva història.

Volem que la nostra feina tingui un retorn social.

Es Baluard és un museu observatori i arqueòleg tant del passat continu com del present immediat des de la nostra posició estratègicament privilegiada a la Mediterrània, cosa que permet posar en valor la cultura de les illes Balears i les seves xarxes internacionals amb una funció d’antena i de node.

Més enllà del marc arquitectònic, Es Baluard desenvolupa nous models d’expansió de la cultura instal·lats en el compromís del debat intel·lectual mitjançant estratègies col·laboratives.

La creació contemporània ha estat, i és, fruit de la col·lectivitat. Només en una comunitat involucrada amb la cultura i constituïda per una ciutadania activa d’interlocutors i partícips, és possible la construcció dels models culturals reclamats per la societat actual.

Es Baluard entén que la refundació dels museus passa per implementar sistemes de gestió horitzontal. Així, l’equip del museu treballa en la transversalitat, internament i com a mecanisme d’organització participativa amb col·lectius associats i col·laboradors externs, cosa que permet la permeabilitat dels processos a mitjan i llarg termini.

Visió

Es Baluard aspira a ser un gran complex cultural mediterrani, focus de patrimoni, història, pensament pluridisciplinari i contemporani. Així, desitja desenvolupar-se com una entitat de vocació holística, mutable i permeable amb la transformació de la societat i la cultura, enfocada a la construcció d’un món més just, culte i feliç.

Ambiciona generar un model museístic de gestió sostenible i oberta, en què el concepte públic-privat adquireixi un sentit real i útil.

Valors

Conservació
Investigació
Educació
Transparència
Permeabilitat
Comunitat
Innovació social
Creació

Entre les funcions de la Fundació Es Baluard, destaquen la conservació dels béns de valor cultural del museu, l’impuls del coneixement, la difusió del seu patrimoni i la promoció de la cultura en general.

Descarregar Estatuts download icon