Tsuguharu Foujita

Tokio, 1886 - Zúrich, Suiza, 1968