Pla de estudis

MÒDUL 1. REINVENTAR LES INSTITUCIONS, ELS COSSOS AL CENTRE
Del 8 al 17 de febrer de 2023

Aquest mòdul vol donar continuïtat al treball permanent que es desplega des d’Es Baluard Museu basat en l’experimentació institucional, examinant i repensant les estructures institucionals cap a nous models més flexibles, articulats des de l’escolta i les diversitats, les cures i les vulnerabilitats, nous models no excloents, no homogeneïtzadors, plurals i oberts a transformacions adequades a una societat en crisi estructural d’abast global i en canvi constant.

MÒDUL 2. ECOLOGISMES, IMAGINAR ELS IMPOSSIBLES  
Del 8 al 17 de març de 2023

Estam davant una profunda crisi ecosocial, estam immersos en escenaris climàtics i ecosistèmics que demanen actuacions radicals en els àmbits econòmics, polítics, socials o culturals. Les catàstrofes naturals, l’emergència climàtica, la crisi energètica, la pèrdua de biodiversitat, l’escassetat de recursos del planeta i les polítiques de creixement il·limitat, sumades a les crisis socials i econòmiques que provoquen inseguretats, desigualtats i incerteses, poden paralitzar-nos en una de les fortaleses més profundes que tenim com a societat: treballar col·lectivament i des de la corresponsabilitat per obrir camins cap a aquesta essencial transformació social. A les Illes Balears, la dependència quasi exclusiva del sector turístic ha derivat en greus impactes ecològics, però també socials, econòmics i polítics, que caminen cap al col·lapse. 

MÒDUL 3. FEMINISMES, LES ALTRES INAPROPIABLES
Del 29 de març al 14 d’abril de 2023

En paraules de Fina Birulés, que alhora fa referència a les teories de Judit Butler, la polèmica és justament allò que produeix la riquesa del pensament feminista, perquè en el gest de posar en qüestió les certeses rau el potencial de transformació social i d’anàlisi crítica de nosaltres mateixes, motiu pel qual es tracta, doncs, d’abordar obertament el conflicte, de donar veu a les coses que ens divideixen o ens separen. Perquè també és en aquest conflicte obert amb les altres, practicat sense anul·lar la comunicació, on, fins ara, la llibertat femenina ha trobat la seva mesura.

MÒDUL 4. DESCONSTRUIR LES FRONTERES, DESCOLONITZAR ELS SABERS
Del 26 d’abril al 5 de maig de 2023

Des de les fronteres visibles i les fronteres invisibles, el mòdul 4 vol explorar experiències d’innovació social relacionades amb l’heterogeneïtat dels fenòmens migratoris, els canvis demogràfics que aquests fenòmens produeixen i el lloc que ocupen les persones, les famílies i les comunitats migrades o refugiades, els seus drets (o els seus no drets), les seves vulnerabilitats i la multiplicitat de fronteres invisibles. Vol posar en qüestió el que entenem per integració, la qual, com afirma Bonaventura da Sousa, pot ser autoritària o solidària. La primera és la que imposa la manera en què vols que els grups s’integrin, la segona és la que canvia les condicions d’inclusió d’acord amb els grups que arriben i de manera conjunta.

MÒDUL 5. TREBALLS, MULTITUDS PRECÀRIES
Del 17 al 26 de maig de 2023

Per a les majories socials, els treballs en la història moderna han estat sinònim d’integració social, d’una mena d’assegurança universal d’ascens social i contra el risc d’empobriment. Ara bé, amb les dinàmiques politicosocials de les darreres dècades, basades en el pensament i la pràctica neoliberal, aquestes seguretats s’han esvaït. Som a l’època de les precarietats laborals, que van conduint de manera creixent cap a una societat amb moltes desigualtats, poc cohesionada i poc esperançada, i molts autors coincideixen en el fet que la falta d’acció per combatre aquestes desigualtats i abordar els reptes contemporanis nodreixen els moviments populistes i els discursos que desgasten els valors democràtics.

JORNADA DE CLOENDA
27 de maig de 2023

Es Baluard Museu vol convidar, durant l’acte de cloenda de Zona de contacte#2, totes les persones que han participat en el programa (inscrites, docents i organització) a xerrar i debatre sobre el model del Laboratori d’Art i Pensament (LAP), que vol ser un espai obert al diàleg, a la interpel·lació, a les tensions i a l’autocrítica. Volem compartir, sobre la base d’experiències com el LAP i altres pràctiques similars, reflexions que ens ajudin a repensar i a reimaginar de manera col·lectiva els futurs possibles de la institució-museu: entorn de les possibilitats de creació de nous models de relació institució-ciutadania o els canvis de paradigma necessaris per a la democratització radical de la institució cultural. En definitiva, volem explorar les formes en què el Museu es deixa habitar.