Beques

Resolució Es Baluard Museu: 12 de gener de 2022
Resolució ADEMA: 15 de gener de 2022

Aquest programa de beques té la finalitat de facilitar la participació en el Laboratori d’Art i Pensament d’Es Baluard Museu i, concretament, possibilitar a les persones interessades l’assistència a la primera edició «Zona de contacte: reparar les crisis».

El programa inclou 5 beques ofertes per Es Baluard Museu i 5 beques de l’Escola Universitària Adema, amb diferents objectius i destinataris. Atesa la interconnexió i la transversalitat entre els diversos mòduls, i amb la voluntat de propiciar i fer possible la realització del programa complet, totes les beques estan condicionades a la realització dels cinc mòduls.

Qui les pot sol·licitar?

Les beques s’adrecen a persones físiques de procedències diverses o en situació de vulnerabilitat (consultau l’apartat «Modalitats»). Hi poden optar totes les persones que estiguin interessades en les interrelacions entre l’art i la cultura i altres contextos polítics i socials, persones dels àmbits de les pràctiques artístiques, les humanitats, les polítiques públiques, la investigació, la producció o la gestió cultural, activistes i persones vinculades a moviments socials o compromeses amb el canvi social que vulguin implicar-se en projectes de reflexió, investigació i acció en un context de treball col·lectiu.

Modalitats

El programa inclou 3 modalitats de beques amb l’objectiu d’afavorir el desplaçament de persones d’origen balear residents fora de l’illa de Mallorca (2 beques), la participació de persones d’àmbit internacional (3 beques) i una quarta modalitat amb 5 beques de l’Escola Universitària Adema per a persones de Mallorca en situació de vulnerabilitat. Les modalitats inclouen diferents dotacions i condicions.

MODALITAT 1
– 2 beques per facilitar l’assistència al programa LAP#1 a persones amb residència a Menorca, Eivissa o Formentera

 • Borsa per contribuir a les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de 1.000 euros (pagament fraccionat en 5 quotes de 200 euros que coincidirà amb les dates d’inici de cada mòdul).
 • Matrícula gratuïta.
 • Condicionada a l’assistència al programa complet.
 • Les persones beneficiàries hauran de lliurar, en un termini màxim de dos mesos una vegada finalitzat el programa, una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines en què es detalli la seva experiència. 

MODALITAT 2
– 2 beques per a persones amb residència en algun dels països africans

 • Despeses de desplaçament i allotjament.
 • Matrícula gratuïta.
 • Condicionada a l’assistència al programa complet.
 • Les persones beneficiàries hauran de lliurar, en un termini màxim de dos mesos una vegada finalitzat el programa, una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines en què es detalli la seva experiència.

MODALITAT 3
– 1 beca d’àmbit internacional per a persones amb residència fora de l’àmbit de l’Estat espanyol i de nacionalitat no espanyola

 • Despeses de desplaçament i allotjament.
 • Matrícula gratuïta.
 • Condicionada a l’assistència al programa complet.
 • Les persones beneficiàries hauran de lliurar, en un termini màxim de dos mesos una vegada finalitzat el programa, una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines en què es detalli la seva experiència. 

MODALITAT 4
– 5 beques Adema per a persones en situació de vulnerabilitat, residents a l’illa de Mallorca

 • Matrícula gratuïta.
 • Condicionada a l’assistència al programa complet.
 • Les persones beneficiàries hauran de lliurar, en un termini màxim de dos mesos una vegada finalitzat el programa, una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines en què es detalli la seva experiència.

Presentació de la documentació

Les persones interessades hauran d’aportar la documentació següent:

 • Currículum on es detallin les dades, la formació i les experiències o la trajectòria de la persona sol·licitant (cal incloure dades personals de contacte).
 • Carta de motivació, amb un màxim de 600 paraules.
 • Informació sobre el coneixement d’idiomes.
 • Documentació acreditativa del lloc de residència.
 • En el cas de la modalitat 4 «Beques Adema». Documentació* que acrediti la situació de vulnerabilitat de la persona.

Terminis i procediment d’inscripció

La data màxima d’inscripció és el divendres 17 de desembre de 2021 a les 14 h.

Per sol·licitar la beca cal enviar la documentació sol·licitada a lap@esbaluard.org.

Cal identificar l’assumpte del correu com a Sol·licitud de beques + la modalitat sol·licitada.

Procés de selecció

La comissió de valoració estarà formada per, almenys, tres persones membres de l’equip del programa Laboratori d’Art i Pensament d’Es Baluard Museu. La selecció tendrà en compte l’adequació al programa de la trajectòria acadèmica, professional i activista de les persones sol·licitants, així com les raons que en motiven l’interès. Es tendrà en compte el coneixement de les llengües catalana, castellana o anglesa.

En el cas de la modalitat 4 «Beques Adema» es tendran en compte les situacions següents de les persones sol·licitants:

 • Persones víctimes de maltractament.
 • Persones en situació econòmica de vulnerabilitat.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones en procés de regulació de residència.

* Documentació específica beques Adema

 • Persones víctimes de maltractament
  • Documentació acreditativa de l’Institut Balear de la Dona i/o denúncia policial (se signarà un compromís de confidencialitat per part d’Es Baluard Museu).
 • Persones amb situació econòmica de vulnerabilitat 
  • En el cas de les persones assalariades, s’ha de presentar la declaració de la renda de la persona interessada, que ha de ser inferior als 20.000 €. Cal presentar una declaració jurada de no-convivència amb altres persones.
  • En el cas de renda familiar, ha de ser inferior als 20.000 €.
  • En el cas de les persones que realitzen la seva activitat en règim d’autònoms, cal presentar la declaració de la renda inferior als 20.000 € i l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • En el cas de les persones en situació d’atur, cal presentar l’informe del període ininterromput inscrit en situació d’atur.
 • Persones amb discapacitat 
  • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per la Direcció General de Dependència.
 • Persones en procés de regulació de residència
  • Expedient/sol·licitud en tràmit de regulació de residència.

En tots els casos cal presentar una declaració jurada de la veracitat de les dades aportades.

Més informació i consultes

Contacte: lap@esbaluard.org