Metodologia

El Programa formatiu seguirà una metodologia docent que combina la teoria, la pràctica, la investigació i la prospecció, la reflexió i el pensament crític. S’estructura en 5 fases formatives (mòduls temàtics), que es poden realitzar de manera conjunta (fins i tot seria recomanable fer-ho, atesa la seva transversalitat i interconnexió), però també és possible inscriure’s a cadascun dels mòduls de forma independent. Al seu torn, cada mòdul es desplega en dues fases, amb els objectius formatius següents:

Fase 1. Analitzar i contextualitzar. Analitzar, aprofundir i debatre sobre els conceptes clau de les diferents temàtiques de cada mòdul, situar-se en el context social i cultural i analitzar formes d’intervenció en contextos diversos treballant de forma col·laborativa.

Fase 2. Investigar i intervenir. Abordar processos d’investigació i recerca basats en l’experimentació, la creació, la producció i l’ús d’eines i materials. Es treballarà en relació amb els continguts de cada mòdul amb un objectiu vinculat a les possibilitats d’acció, a través del desenvolupament de metodologies, tècniques i processos artístics i culturals capaços d’incidir activament en les transformacions socials.

Activitats fase 1. Analitzar i contextualitzar

M1 Conferències, projeccions i documentació. Les conferències es plantegen com a espais de difusió de continguts, així com de definició i proposició de marcs teòrics i conceptuals, que integren també encontres i diàlegs amb els participants per tal de fomentar el treball des de la reflexió, el debat i l’intercanvi de coneixement. Es desenvoluparà un programa de projeccions audiovisuals i s’aportarà documentació complementària per aprofundir en les diverses temàtiques i processos.

M2 Seminaris. A través dels seminaris s’expandiran els marcs teòrics i conceptuals oberts a partir de les conferències i es desplegaran espais d’anàlisi i reflexió crítica en profunditat a càrrec de ponents i docents per abordar les diferents qüestions des de mirades i perspectives diverses.

M3 Taules de treball. Són punts de trobada i espais de treball col·lectiu que parteixen dels continguts treballats per tal d’explorar propostes d’investigació i reflexió sobre dispositius d’intervenció i acció. Les taules de treball es constitueixen com a lloc de diàleg i intercanvi d’experiències i coneixement en un àmbit temàtic situat.

Activitats fase 2. Investigar i intervenir

M4 Processos de recerca. En un context de treball que parteix de la recerca d’aquests mecanismes d’intervenció i transformació de la realitat objecte d’anàlisi, en aquest tram s’abordarà el procés d’identificació i delimitació de l’àrea d’investigació i d’aspectes concrets de la investigació, formulació de l’objectiu final del procés de recerca previ al Laboratori i planificació del treball.

M5 Laboratori. Espai de recerca, creació i producció estructurat entorn del treball cooperatiu i col·laboratiu del qual puguin emergir i replantejar-se la producció discursiva i artística, la capacitat d’expressió i les formes d’acció.

AVALUACIÓ

L’avaluació serà contínua i formativa, a través de dos sistemes d’avaluació:

ES1. Elaboració d’un projecte-memòria final de cada mòdul, en el qual les persones inscrites desenvoluparan propostes reflexives, conclusions, experiències o valoracions crítiques i autocrítiques en relació amb el conjunt del mòdul.

ES2. Assistència a un 80% del conjunt del programa complet.

COMPETÈNCIES

Competències generals

CG1. Capacitat d’anàlisi crítica de la societat contemporània.

CG2. Capacitat per repensar les pràctiques artístiques i culturals contemporànies des de la seva relació amb altres àmbits i disciplines i des d’entorns d’investigació multidisciplinaris.

CG3. Coneixement de la pràctica artística i cultural com a element d’intervenció i transformació social.

CG4. Comprensió i integració del coneixement, tant de la mateixa especialització com en altres contextos més amplis.

CG5. Capacitat de treball col·lectiu i cooperatiu per interpretar, reflexionar i analitzar temes clau del món contemporani.

CG6. Capacitat per identificar, interpretar, criticar i treballar des de la complexitat i la pluralitat dels discursos de l’art contemporani.

Competències específiques:

CE 1. Capacitat per a la connexió de les pràctiques artístiques amb contextos i referències conceptuals en àmbits històrics, socials, de pensament crític contemporani o teòrics.

CE 2. Capacitat per vincular els debats de la cultura i de l’art contemporani amb les problemàtiques socials clau d’avui.

CE 3. Capacitat per desenvolupar la pràctica professional artística pròpia en contextos no habituals amb més incidència en el conjunt de la societat.

CE 4. Capacitat per al treball cooperatiu i de col·laboració i amb professionals d’altres camps del coneixement, de manera horitzontal i en xarxa,  basat en el fet de compartir coneixement, produccions i relats.

CE 5. Capacitat per desenvolupar processos de recerca, des de la delimitació de l’àmbit de recerca, la formulació de l’objectiu final, el desenvolupament de la metodologia i la planificació del treball de camp.

CE 6. Capacitat per a l’experimentació i la innovació creativa, des de la interdisciplinarietat i el diàleg amb altres contextos, disciplines i xarxes ciutadanes.

CE 7. Capacitat per desenvolupar projectes culturals i artístics des de les fases inicials fins a la seva producció i difusió.

RESULTATS D’APRENENTATGE

En finalitzar el programa, els participants tendran un coneixement més exhaustiu de com treballar des de la cultura i les pràctiques artístiques com a elements clau per a la transformació social. En concret, hauran d’assolir els objectius o resultats d’aprenentatge següents:

1) Desenvolupar estratègies per donar visibilitat, qüestionar críticament o activar espais comunitaris i d’intervenció social entorn de qüestions i conceptes relacionats amb moltes de les incerteses generades per la crisi sistèmica en la qual estam immersos.

2) Treballar col·lectivament amb persones procedents de diferents disciplines, a través de formats i formes de treball innovadores i plurals d’acció i mediació.

3) Analitzar les pràctiques artístiques que propicien noves formes i dinàmiques capaces de connectar els processos artístics i socials contemporanis.

4) Identificar i interpretar les eines conceptuals i artístiques que poden contribuir en el desenvolupament de projectes situats en el marc de processos socials amplis i amb capacitat d’incidir en la realitat del món contemporani.

5) Desenvolupar projectes d’investigació que obliguin a integrar-nos i a comprendre diferents contextos, activar l’escolta activa, la relació i la negociació amb agents diversos.

6) Disposar d’eines d’anàlisi i reflexió específiques dels diferents mitjans de creació.

7) Interrelacionar diferents mitjans en els processos d’experimentació i creació artística.

8) Conèixer les institucions, museus i centres d’art i la seva relació i influència en les realitats socials i polítiques contemporànies.