Pla de estudis

MÒDUL 1. REINVENTAR LES INSTITUCIONS, ELS COSSOS AL CENTRE
Del 1 al 12 de febrer de 2022

Aquest mòdul pretén revisar el paper de la institució com a esfera pública oberta, com a laboratori ciutadà en el qual s’entrecreuen narratives i històries, espais des dels quals interpel·lar i ser interpel·lats. Es repensaran els dispositius i les estructures de generació de coneixement, i s’analitzaran aquelles pràctiques artístiques que propicien noves formes i dinàmiques capaces de connectar els processos artístics i socials contemporanis. Es parteix de la generació de cartografies, experiències, conceptes i relats historiogràfics, però també es volen redefinir fronteres i reinventar models, i entrellaçar la crítica, el pensament i el coneixement amb experiències i pràctiques que contribuesquin a actuar, des de la producció cultural i artística, en el canvi social i polític.

MÒDUL 2. ECOLOGISMES, IMAGINAR ELS IMPOSSIBLES  
Del 3 al 19 de març de 2022

Des d’aquest mòdul s’abordaran qüestions com l’emergència climàtica i la nova consciència crítica internacional sobre els límits del desenvolupament, l’aparició de nous moviments ecologistes o la idea de col·lapse ambiental, situada avui entre les grans preocupacions de la ciutadania. També vol reflexionar sobre com la crisi sanitària de la COVID-19 ha aturat en sec el sector turístic i, davant d’això, s’han alçat múltiples veus demanant (de nou) la redefinició del model turístic cap a un model que situï el medi ambient i les persones al centre, i es tenguin en compte criteris de justícia social i climàtica. El mòdul vol repensar, des de la institució cultural, dispositius i estructures de generació de coneixement, i analitzar aquelles pràctiques artístiques que promouen noves formes i dinàmiques capaces de connectar processos artístics i socials contemporanis. I, des de la producció artística i cultural, en relació amb la consciència ecològica i compromesa, articular reflexions sobre com desbordar les maneres de fer basades en processos purament mercantils o d’intercanvi de productes, per desplegar processos des dels quals es puguin compartir sabers i coneixement, i cooperar de manera efectiva i sostenible.

MÒDUL 3. FEMINISMES, LES ALTRES INAPROPIABLES
Del 7 al 23 d’abril de 2022

La quarta onada feminista, que destaca pel seu caràcter interseccional i desborda la lògica de la desigualtat homes-dones per integrar en els seus discursos la raça o la classe social, aglutina avui totes les reivindicacions llançades pels diversos moviments i teories feministes: les desigualtats, les violències i els feminicidis, la feminització de la pobresa, els estereotips de gènere, la llibertat sexual, la responsabilitat del treball de les cures i els drets que se’n deriven, els drets de les dones migrades i el racisme, la simbiosi feminismes-ecologismes, el feminisme postcolonial, la bretxa salarial o la precarització de sectors feminitzats. El mòdul té per objectiu obrir una reflexió i aportar eines crítiques, històriques i conceptuals sobre les principals qüestions que es van desplegant, i desbordar el feminisme homogeneïtzador per aproximar-s’hi des de la seva complexitat. Parteix de diverses perspectives enllaçades que tenen en compte que els feminismes produeixen pensament crític i reivindicacions sobre la lluita contra les desigualtats de gènere, però també s’integren en moltes de les reivindicacions procedents de les lluites contra els efectes negatius del capitalisme neoliberal i a favor de la democràcia radical, amb el desig de promoure transformacions socialsprofundes.

MÒDUL 4. DESCONSTRUIR LES FRONTERES, DESCOLONITZAR ELS SABERS
Del 5 al 21 de maig de 2022

El mòdul 4 parteix de la complexitat dels processos de mobilitat humana, les migracions i les fronteres, fenòmens que interpel·len les lògiques institucionals i posen a prova les nostres democràcies. Vol abordar els movimentsmigratoris actuals i la situació real de vulnerabilitat en què es troben la major part de les persones migrants,i com encarar la situació de desemparament econòmic i social de les persones que demanen asil internacional. Sobre les causes i els impactes, sobre el dret a migrar, a l’asil, sobre la violació dels drets humans, la mortalitat a les fronteres i sobre el paper d’Europa en la seva gestió, que sovint contravé els compromisos universals. Vol abordar la urgència d’erradicar el racisme, la xenofòbia i els discursos de l’odi per a la salut de les nostres societats democràtiques i la reconstrucció de les relacions geopolítiques basades en principis de responsabilitat i justícia global. En definitiva, repensar i desconstruir les relacions de poder i els privilegis occidentalistes autoatorgats a partir dels qualsregulam i ordenam el món.Perquè ens trobam davant un dels reptes més grans com a societat: la construcció d’un món just i sostenible, on es respectin la seguretat, la dignitat, els drets humans i les llibertats fonamentals de la humanitat.

MÒDUL 5. TREBALLS, MULTITUDS PRECÀRIES
Del 2 al 18 de juny de 2022

Aquest mòdul parteix de l’anàlisi d’un dels efectes negatius més visibles del capitalisme, la precarietat global, que és una precarietat laboral, emocional i social. Reconeix la urgència de pal·liar les múltiples formes de precarietat i recompondre les relacions socials, les desigualtats d’accés i les condicions laborals, les enormes distàncies entre pobresa i riquesa, les explotacions i el perquè hem arribat fins aquí, a la precarietat vital com a sistema. Contractes temporals, subcontractació, falsos autònoms, becaris, economies submergides, treballadors i treballadores pobres…,maneres de fer que eludeixen els pocs drets que es conserven. Davant d’això, prenen força les veus que proposen alternatives, com la renda bàsica universal, posar els mercats financers al servei de polítiques socials, laborals i de benestar, la redistribució de l’ocupació o la democratització de la vida al si de les empreses. Un mòdul que, per tot plegat, vol reflexionar i desplegar formes de resistènciapossibles.

JORNADA DE CLOENDAREPARAR LES CRISIS
18 de juny de 2022

El programa «Zona de contacte: reparar les crisis» ha volgut donar visibilitat a les múltiples crisis que estam afrontant des de fa dècades, crisis interrelacionades, continuades i simultànies, crisis climàtiques, socials, laborals, polítiques, sanitàries o econòmiques. Ha volgut donar visibilitat a la ineficàcia dels nostres sistemes polítics i econòmics que, lluny de posar les persones al centre, continuen fent de l’economia i el seu creixement l’eix de totes les polítiques. Davant d’això, cada vegada s’aixequen més veus que reivindiquen polítiques de reparació, polítiques de transformacions radicals en el context de la crisi civilitzatòria en què estam immersos.

«Zona de contacte: reparar les crisis» ha volgut desplegar un espai des del qual reflexionar i analitzar, però també, i essencialment, ha volgut assajar diferents formes de treball des de la institució-museu, com a espai d’experimentació crítica, educativa i social, i cercar dispositius d’intervenció que contribuesquin a reparar un món en el qual, en paraules de Naomi Klein, tot està massa espatllat.