Convocatòria per a la contractació d’una plaça d’Auxiliar per a la Llibreria del museu

05 d'abril de 2022

Convocatòria per a la contractació d'una plaça d’Auxiliar per a la Llibreria del museu

Convocatòria i bases del procés de selecció per cobrir un lloc d’Auxiliar per a la Llibreria del museu

  1. Atesa la necessitat de cobrir un lloc de treball d’Auxiliar per a la Llibreria del museu, la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard, en la sessió ordinària de 22 de març de 2022, va acordar oportuna aquesta convocatòria i va facultar la Directora per executar la decisió.
  2. Les bases que han de regir aquesta convocatòria s’adjunten a continuació.
  3. La convocatòria i les bases es publicaran, com a mínim, en el web d'Es Baluard Museu i en les xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. A més, la Fundació pot ampliar la difusió de la convocatòria per qualsevol altre mitjà que consideri convenient.