Museu

Perfil del contractant

En aquesta secció es facilita l’accés a tota la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. La Fundació publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

16 de juny de 2022

Exp. 2022-02 Serveis d’Assessoria Laboral, Assessoria Fiscal i Assessoria Jurídica i Secretaria | La Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de data 3 de maig de 2022 va acordar aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir la contractació dels serveis d’assessoria laboral, assessoria fiscal i assessoria jurídica i secretaria de la Fundació, mitjançant procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat-preu, amb divisió en tres lots, i tramitació ordinària.

18 de novembre de 2020

Exp. 2020-01 Serveis d’Assessoria Laboral, Assessoria Fiscal i Assessoria Jurídica | La Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de data 17 de novembre de 2020 va acordar aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir la contractació dels serveis d’assessoria laboral, assessoria fiscal i assessoria jurídica de la Fundació, mitjançant procediment obert simplificat, diversos criteris d’adjudicació, millor oferta qualitat-preu, amb divisió en tres lots, i tramitació ordinària.

15 d'octubre de 2018

Contractació de les obres d'intervenció i reparació de les filtracions al Complex cultural d'Es Baluard. Empresa seleccionada: Refoart SL.